02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category


>>
3
Ex-Proof Products (ATEX) >> จอแสดงผล [4] >> (2)
GIA 0420 N - EX

สัญญาณ input : 4-20 mA
ย่านการแสดงผล : -1999...+9999, สามารถปรับสเกลได้ผ่านปุ่มกด
Voltage load : ประมาณ 3.5 V
จอแสดงผล : LCD, สูง 10 mm
Power supply : ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 
ขนาด : 24x48 mm (HxW)